5 t/m 15 september 2024 Amsterdam
Cart
Search

Algemene Voorwaarden

***For English see below***

Voor alle bezoekers van Het Nederlands Theater Festival (NTF) gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging van Schouwburg- en ConcertgebouwDirecties (VSCD) aangesloten theaters en concertzalen. 

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1.1
Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Podium en een Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Podium heeft gesloten.

Artikel 1.2
Wat betekenen de begrippen? 

In deze algemene bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a.Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die direct of indirect een overeenkomst sluit met het Podium in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede eenieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met de organisator een overeenkomst heeft gesloten. 

b.Podium: Nederlandse concertzalen, theaters en overige podia die aangesloten zijn bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), of podia die hebben aangegeven de bezoekersvoorwaarden te hanteren. 

c.Plaats: de feitelijke plaats van het Evenement. Evenals online, alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, waarbinnen het Evenement plaatsvindt. 

d.Gebouw: het fysieke Gebouw van het Podium waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Podium op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is of een andere Plaats. 

e.Evenement: iedere uitvoering, voorstelling of manifestatie die plaatsvindt in het Gebouw en/ofde Plaats of via een digitale livestream georganiseerd door het Podium. 

f.VSCD: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in Nederland gevestigd aan het Overhoeksplein 2, 1031 KS te Amsterdam, KvK 40531525. Een actuele lijst van de aangesloten leden te vinden op www.vscd.nl. 

 

HOOFDSTUK 2 – KAARTVERKOOP 

Artikel 2.1
Wanneer komt de overeenkomst tot stand? 

De overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij het Podium dan wel een derde koopt.

Artikel 2.2
Aanbiedingen 

Alle door het Podium, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend, verkoop van een toegangsbewijs aan de Bezoeker is niet verplicht. 

Het Podium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Podium en door derden aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, en/of voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Artikel 2.3
Risico 

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. 

De Bezoeker heeft bij verlies, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Ook als de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde (niet het Podium) heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door die derde aan het Podium om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

Als de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt geen restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten plaats.

Artikel 2.4
Toegangsbewijs. Niet ontvangen toegangsbewijs. Is de Bezoeker verplicht een toegangsbewijs te tonen? 

De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Het Podium gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

Het Podium kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan het Podium. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat het Podium het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij het Podium of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Podium of een (voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is het Podium niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.

Indien dit wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs -fysiek of digitaal- en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan functionarissen van het Podium te kunnen tonen. Het toegangsbewijs wordt in ieder geval getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats tijdelijk heeft verlaten tijdens een Evenement.

Artikel 2.4
Maximaal aantal toegangsbewijzen 

Het Podium heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht om zich hieraan te houden.

Artikel 2.5
Toegangsbewijs en toegang na aanvang of afloop? 

Het toegangsbewijs wordt een eenmalig verstrekt en geeft de Bezoeker recht op toegang tot een Evenement.
Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot (de betreffende ruimte in) het Gebouw of de Plaats na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement. Bij een livestream kan het wel mogelijk zijn om na aanvang van het Evenement deel te nemen. Na afloop is het niet mogelijk om de voorstelling terug te kijken.

Artikel 2.6
Overige kosten bovenop prijs toegangsbewijs 

Het Podium kan aan de Bezoeker boven op de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening brengen ter dekking van de kosten in verband met de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 2.7
Kijken van een livestream voorstelling 

Met een toegangsbewijs kan de Bezoeker eenmalig op één apparaat een livestream voorstelling bekijken. De livestream voorstelling mag alleen in huiselijke kring worden gekeken. Het is verboden om in een groter georganiseerd verband te kijken. 

 

HOOFDSTUK 3 – DOORVERKOPEN TOEGANGSBEWIJS 

Artikel 3.1
Toegangsbewijs voor eigen gebruik, verbod doorverkoop 

De Bezoeker is verplicht om het toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en mag het toegangsbewijs voor een Evenement niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbieden, of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

Artikel 3.2
Verbod reclame 

De Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan als dit gebeurt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, één en ander naar oordeel van het Podium. 

Artikel 3.3
Overdracht toegangsbewijs 

De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan een derde geeft, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs overdraagt. De Bezoeker staat er tegenover het Podium voor in dat deze derde(n) de verplichtingen nakomt.

Artikel 3.4
Ongeldig toegangsbewijs 

Een toegangsbewijs dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door het Podium ongeldig worden verklaard. Een ongeldig verklaard toegangsbewijs geeft geen recht op (verdere) toegang tot het Evenement, de Bezoeker heeft geen recht op restitutie.

Artikel 3.5
Boete bij schending (consument en niet- consument) 

Als de Bezoeker een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument), dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Als de Bezoeker geen consument is, dan is de Bezoeker bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding per toegangsbewijs aan het Podium verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 40.000,-, onverminderd het recht van het Podium om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. 

 

HOOFDSTUK 4 – VERBLIJF IN HET GEBOUW 

Artikel 4.1
Goed gedrag, ontzegging toegang 

Gedurende het verblijf in het Gebouw of de Plaats is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de (met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement) geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van als zodanig kenbare functionarissen van het Podium op te volgen.
Als de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, huisregels en/of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten.
De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.

Artikel 4.2
Algemene Huisregels 

Het is de Bezoeker (onder meer) verboden:
a. andere Bezoekers te hinderen door, daaronder begrepen en niet beperkt tot -, ongepast gedrag en diefstal;
b. naar oordeel van een functionaris van het Podium gevaarlijke en/of voor de Bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw of de Plaats in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
c. goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, of kosteloos te verstrekken zonder expliciete toestemming van het Podium;
d. zelf meegebrachte etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee te brengen in het Gebouw of naar de Plaats.
e. openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs het Gebouw of de Plaats te betreden;
f. (huis-)dieren, niet zijnde een hulphond, mee te brengen in het Gebouw of de Plaats.

Artikel 4.3
Controle bagage 

De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van (hand-) bagage bij een bezoek aan een Evenement. Als de Bezoeker medewerking weigert, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

Artikel 4.4
Foto en filmopnames 

Ten behoeve van de bespeler(s) en medebezoekers is het de Bezoeker verboden om zonder toestemming van het Podium foto-, video-, film,- en geluidsopnames te maken, en/of om hiervoor geschikte apparatuur tijdens het Evenement te gebruiken. Het is de Bezoeker niet toegestaan (een enkel deel van) de (livestream-)voorstelling te reproduceren, verspreiden of uit te zenden in welke vorm en door welk middel dan ook, of op te slaan in een database of terugzoeksysteem. 

Bij overtreding kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats worden ontzegd en een boete worden opgelegd zoals vastgelegd in artikel 3.5, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. 

Artikel 4.5
Rookverbod 

Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

Artikel 4.6
Garderobe gebruik 

Het Podium kan de Bezoeker verplichten tot het gebruik van een locker, of om de jas, tas en/of andere grote voorwerpen af te geven bij de garderobe. Daaronder begrepen en niet beperkt tot: koffers, kinderwagens, rolstoelen, paraplu’s, helmen, motorpakken, rollators, kinderstoeltjes e.d. Verplichting tot afgifte van bovenstaande goederen kan alleen als de garderobe gedurende de aanwezigheid van de Bezoeker bewaakt is.

Voor het gebruik van de garderobe of locker kan het Podium een vergoeding vragen.
Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Voorwerpen worden uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs teruggegeven.

Uitsluitend in geval van betaalde garderobe is de aansprakelijkheid van het Podium ten alle tijden beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). Het Podium is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

Afgegeven voorwerpen worden door het Podium bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij het Podium af te halen voordat hij het Gebouw of de Plaats verlaat. Wordt een afgegeven voorwerp niet opgehaald na afloop van een Evenement, dan heeft het Podium het recht om geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van het Gebouw of de Plaats, volgend op de inbewaargeving van het voorwerp.

Artikel 4.7
Minimale leeftijd 

Het Podium mag een Bezoeker weigeren als deze niet de minimale leeftijd heeft bereikt die door de bespeler/impresario van het Evenement is opgegeven. Er geldt geen restitutie van al aangeschafte toegangsbewijzen en/of overige kosten.

Artikel 4.8
Identificatie 

De Bezoeker kan door een functionaris van het Podium gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien, of deze weigert te tonen kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw of de Plaats worden geweigerd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

Artikel 4.9
Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door het Podium worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van het Podium opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings. De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. Het Podium verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van het Podium.

Artikel 4.10
Camera opnamen 

Het Podium heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. Het Podium handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. 

 

HOOFDSTUK 5 – AANSPRAKELIJKHEID PODIUM EN OVERMACHT 

Artikel 5.1
Aansprakelijkheid Podium 

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Het Podium is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Podium en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor het Podium verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR 25.000 per gebeurtenis Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van het Podium beperkt tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

De aansprakelijkheid van het Podium wordt onder meer uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Podium ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Podium gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

Artikel 5.2
Overmacht, ziekte/afzegging bespeler 

In geval van overmacht, waaronder, in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de bespeler(s), heeft het Podium het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

Artikel 5.3
Verplaatsing Evenement 

Indien het Evenement door het Podium wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Het Podium kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. 

Bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Podium of een officieel (voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. Het Podium is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als het Podium als gevolg van de overmacht een voordeel geniet. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

Artikel 5.4
Overmacht Podium 

Het Podium is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Podium. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Podium onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing. 

 

HOOFDSTUK 6 – KLACHTEN 

Artikel 6.1
Tijdslimiet 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij de directie van het Podium zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan de directie van het Podium besluiten om deze niet in behandeling te nemen.

Artikel 6.2
Klacht ongegrond indien: 

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Podium:

Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op:
a. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
b. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen het Podium en de Bezoeker betrekking heeft;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal het Podium al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats;
f. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats;
h. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling;
j. de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Podium die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen Evenement. 

 

HOOFDSTUK 7 – RECHTEN VAN HET PODIUM 

Artikel 7.1
Ongeldig toegangsbewijs bij overtreding 

Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.

Artikel 7.2
Vervalsing 

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs heeft het Podium het recht om de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

Artikel 7.3
Cameratoezicht 

Het Podium kan cameratoezicht houden in het Gebouw of op de Plaats waar het Evenement wordt georganiseerd. Het cameratoezicht kan voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement plaatsvinden ter bescherming van personen en eigendommen van het Podium en/of derden.
Camerabeelden worden gedurende een door het Podium te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 7.4
Incidentele oefeningen en ontruiming 

Het Podium heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw of de Plaats geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.) 

 

HOOFDSTUK 8 – OVERIGE VOORWAARDEN 

Artikel 8.1
Wijziging bezoekersvoorwaarden 

Het Podium is gerechtigd om de Algemene Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal het Podium de Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Bezoekersvoorwaarden in werking treden.

Artikel 8.2
Overige voorwaarden 

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan het Podium aanvullende voorwaarden en/of regelingen van toepassing verklaren. Het staat het Podium ook vrij delen uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden buiten toepassing te verklaren.
De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker accepteert het Podium op voorhand niet. 

 

HOOFDSTUK 9 – TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER 

Artikel 9.1
Nederlands recht 

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 9.2
Forum Keuze 

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Podium voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar het Podium haar statutaire zetel heeft, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 27 september 2021 bij de griffie van de Rechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 50/2021 en gepubliceerd op de website van de VSCD  (www.vscd.nl). 

 

 *** TERMS & CONDITIONS  ***

 

All visitors to Het Nederlands Theater Festival (NTF) are subject to the General Terms and Conditions for Visitors of the theatres and concert halls affiliated with the Dutch Association of Theatres and Concert Halls (VSCD). 

 

CHAPTER 1 – GENERAL 

Article 1.1
When do these conditions apply? 

These General Terms and Conditions for Visitors apply to any agreement between the Podium and a Visitor (and to all acts performed in execution of that agreement). In addition, these General Conditions for Visitors apply to anyone attending an Event, without that person having entered into a contract with the Podium, either directly or indirectly. 

Article 1.2
What do the terms mean? 

In these General Terms and Conditions for Visitors, the following terms will have the following meanings: 

a.Visitor: any natural person, not acting in the course of a profession or business, who directly or indirectly enters into an agreement with the Podium within the framework of attending an Event as well as any person who is in or around the Event location and who has or has not directly or indirectly entered into an agreement with the Organiser. 

b.Podium: Dutch concert halls, theatres and other venues affiliated to the Dutch Association of Theatres and Concert Halls (VSCD), or venues that have indicated that they will adhere to the visitor’s terms and conditions. 

c.Venue: the actual location of the Event. As well as online, all the grounds, spaces, fields, etc. surrounding it, within which the Event takes place. 

d.Building: the physical building of the Podium, including that part of the public road adjacent to the building to which the Podium has a right in rem in any way, or another location. 

e.Event: any performance, show or manifestation taking place in the Building and/or the Venue or via a digital live stream organised by the Podium. 

f.VSCD: Association of Theatres and Concert Halls in the Netherlands, located at Overhoeksplein 2, 1031 KS in Amsterdam, the Netherlands Chamber of Commerce 40531525. A current list of affiliated members can be found at www.vscd.nl. 

 

CHAPTER 2 – TICKET SALES 

Article 2.1
When is the agreement established? 

The agreement between the Podium and the Visitor comes into effect at the moment the Visitor buys an admission ticket for the Event from the Podium or a third party. 

Article 2.2
Offers 

All offers, (programme) announcements, communications or other information and estimates made by the Podium or third parties are without obligation. 

The Podium accepts no liability for any errors in offers, (programme) announcements, communications or other information and indications supplied to the Visitor by the Podium and third parties, and/or for errors made in the sale or advance sale of tickets by third parties, including the so-called advance sales addresses.  

Article 2.3
Risk 

As from the moment that the admission ticket is made available to the Visitor, the Visitor bears the risk of loss, theft, damage or misuse of the admission ticket. 

In the event of loss, damage or misuse of the ticket, the Visitor has no right to restitution of the ticket and/or other costs. Even if the Visitor has obtained the admission ticket from a third party (not the Podium) and the payment of the admission price by that third party to the Podium does not take place for reasons attributable to the third party, the Visitor will not be entitled to a refund of the admission ticket and/or other costs. 

If the Visitor, for whatever reason, does not use the admission ticket, this will be at his/her own expense. Once a ticket has been obtained, it cannot be exchanged. In such cases, no restitution of the admission ticket and/or other costs will be made.  

Article 2.4
Admission ticket. Ticket not received. Is the Visitor obliged to show an admission ticket? 

The ticket holder who is the first to show the ticket at the start of the Event will be admitted. The Podium assumes that this ticket holder is also the person entitled to admission and is not obliged to investigate the validity of the ticket and/or the identity of the holder. 

The Podium cannot guarantee receipt of the admission ticket. If the Visitor has not received an admission ticket, he/she must report this to the Podium in good time before the Event. This means in good time before the start of the Event, so that the Podium can invalidate the ticket purchased and issue a new ticket. If the ticket was purchased from the Podium or a (pre)sales address, the Visitor will receive a new ticket. The burden of proof that the ticket was purchased from the Podium or a retailer or advance sales address rests with the Visitor. In the absence of proof, the Podium is not obliged to issue the Visitor with a new admission ticket. 

If so requested, the Visitor will at all times be obliged to show his/her admission ticket – physical or digital – and any card that entitles him/her to a discount on this admission ticket to officials of the Podium. The admission ticket will in any case be shown on entering the Building or the Venue (or the space in question), even if the Visitor has temporarily left the Building or the Venue (or the space in question) during an Event.  

Article 2.4
Maximum number of tickets 

The Podium is entitled to set a maximum number of tickets per Visitor that may be ordered. The Visitor is obliged to adhere to this. 

Article 2.5
Admission ticket and access after commencement or expiry? 

The admission ticket is issued once and entitles the Visitor to admission to an Event. 

An admission ticket does not give the right to access (the relevant area in) the Building or the Venue after the commencement or the completion of the relevant Event. In the case of a live stream, it may be possible to participate after the start of the Event. Afterwards it is not possible to watch the show back.  

Article 2.6
Other costs in addition to ticket price 

The Podium may charge the Visitor a fee in addition to the price of the admission ticket to cover the costs associated with entering into the agreement. 

Article 2.7
Watching a live stream performance 

With an admission ticket the Visitor may watch a livestream performance once on one device. The livestream performance may only be watched in a domestic setting. It is prohibited to watch in a larger organised context. 

 

CHAPTER 3 – RESELLING ADMISSION TICKETS 

Article 3.1
Admission ticket for personal use, prohibition on reselling 

The Visitor is obliged to keep the admission ticket for an Event for himself/herself and may not sell it on in any way to third parties, offer it for sale or provide it for commercial purposes.  

Article 3.2
Ban on advertising 

The Visitor may not in any way advertise or make any (other) form of publicity relating to the Event and/or any part thereof if this is done with the intention of reselling the admission ticket, this at the discretion of the Podium.  

Article 3.3
Transfer of admission ticket 

A Visitor who transfers his/her admission ticket to a third party for no consideration (free of charge) and not as part of any commercial objective, is obliged to impose the obligations imposed on him/her as a Visitor, as described in these General Conditions for Visitors, on the party to whom he/she transfers the admission ticket. The Visitor guarantees the Podium that this/these third party/parties will fulfil their obligations.  

Article 3.4
Invalid admission ticket 

An admission ticket that has been or is resold and/or used for commercial purposes may be declared invalid by the Podium. An invalidated admission ticket will not entitle the Visitor to (further) admission to the Event and the Visitor will not be entitled to a refund.  

Article 3.5
Penalty for violation (consumer and non-consumer) 

If the Visitor is a natural person who is not acting in the course of a profession or business (hereinafter: consumer), then in the event of violation of any of the obligations as stated in this article, the Visitor will owe the Podium an immediately payable fine of €1000 for each violation per admission ticket and €250 for each day that the violation continues with a maximum of €15,000, without prejudice to the Podium’s right to claim compliance from the Visitor and/or compensation for the damage suffered or still to be suffered. 

If the Visitor is not a consumer, then in the event of violation of any obligation as referred to in this article, the Visitor will owe the Podium an immediately payable fine of € 10,000 per violation per admission ticket and € 5,000 for each day that the violation continues with a maximum of € 40,000, without prejudice to the Podium’s right to claim from the Visitor compliance and/or compensation for the damage suffered or still to be suffered. 

 

CHAPTER 4 – STAY IN THE BUILDING 

Article 4.1
Good conduct, denial of admission 

During his/her stay in the Building or the Place, the Visitor is obliged to behave in accordance with public order, good morals and the (concerning the nature of the visited Event) applicable rules of decency. The Visitor is also obliged to follow the house rules and instructions of officials of the Podium known as such. 

If the Visitor acts in any way contrary to these standards, house rules and/or instructions, the Visitor may be denied (further) access to the Building or the Venue, without the Visitor being entitled to reimbursement of his/her admission ticket and/or other costs. 

Access may in this case be denied for an indefinite or definite period of time.  

Article 4.2
General House Rules 

The Visitor is prohibited (among other things) from 

 1. Obstructing other Visitors by, including but not limited to -, inappropriate behaviour and theft;
 2. in the opinion of an official of the Podium, to bring or carry into the Building or the Location objects or substances which are dangerous and/or a nuisance to the Visitors;
 3. to offer goods of any nature whatsoever for sale to third parties, or to provide these free of charge without the Podium’s express permission;
 4. to bring own food and/or (alcoholic) beverages into the Building or onto the Stage.
 5. displaying public drunkenness or entering the Building or the Venue under the influence of drugs;
 6. (bringing animals or pets, other than assistance dogs, into the Building or the Place.

Article 4.3
Luggage control 

The Visitor is obliged to cooperate with a body search (including a possible check of (hand) luggage when visiting an Event. If the Visitor refuses to cooperate, the Visitor may be refused admission or further admission to the Building or the Venue without being entitled to reimbursement of the admission ticket and/or other costs. 

Article 4.4
Photographic and film recordings 

For the benefit of the performer(s) and fellow visitors, the Visitor is not permitted to make photo, video, film and sound recordings without the permission of the Podium, and/or to use suitable equipment for this purpose during the Event. The Visitor is not permitted to reproduce, distribute or broadcast (a single part of) the (live stream) show in any form and by any means, or to store it in a database or retrieval system. 

In the event of an infringement, the Visitor may be denied (further) access to the Building or the Location and a fine may be imposed as laid down in Article 3.5, without the Visitor being entitled to reimbursement of the admission ticket and/or other costs.  

Article 4.5
Smoking ban 

Smoking is prohibited in the Building or the Venue, with the exception of any designated smoking areas. An official of the Building or the Venue is entitled to deny the Visitor (further) access to the Building or the Venue in the event of violation, without the Visitor being entitled to restitution of the admission ticket and/or other costs.  

Article 4.6
Use of cloakroom 

The Podium may require the Visitor to use a locker, or to hand in his/her coat, bag and/or other large objects at the cloakroom. This includes and is not limited to: suitcases, prams, wheelchairs, umbrellas, helmets, motorbike suits, rollators, children’s chairs, etc. The obligation to surrender the above-mentioned items is only possible if the cloakroom is supervised during the Visitor’s presence. 

The Podium may charge a fee for the use of the cloakroom or locker. 

One receipt will be issued for each item handed in. Objects will only be returned upon presentation of this receipt. 

Only in the case of a paid cloakroom, the Podium’s liability is limited at all times to € 150,- for each item (including its contents) deposited at the cloakroom. The Podium is not liable for any damage other than damage to or in connection with the loss of an object itself, and therefore not for indirect and/or consequential damage. 

Issued objects will be kept by the Podium exclusively for the duration of the Event. The Visitor is obliged to collect any objects deposited at the cloakroom before leaving the Building or the Venue. If an object deposited is not collected after the end of an Event, the Podium has the right not to return it. Any contract of custody ends at the time of closing of the Building or the Venue, following the deposit of the object.  

Article 4.7
Minimum age 

The Podium may refuse a Visitor who has not reached the minimum age specified by the performer/impresario of the Event. There will be no refund of tickets already purchased and/or other costs. 

Article 4.8
Identification 

The Visitor may be asked by an official of the Podium to identify himself/herself. If the Visitor cannot show any identification or refuses to do so, the Visitor may be refused access to the Building or the Venue, without the Visitor being entitled to a refund of the admission ticket and/or any other costs involved.  

Article 4.9
Personal data 

The personal data of the Visitor, including the data relating to the name, address, postcode, place of residence, telephone number, gender, date of birth and the e-mail address of the Visitor, which are registered by the Podium in connection with the sale of an admission ticket, are included in the administration of the Podium and may be provided to the relevant partner(s) for the Event. The purpose of these records is to manage and have access to personal data for administrative purposes, visitor history analysis and mailings. The Visitor may at any time invoke the right to inspect and/or unsubscribe from receiving mailings. The Podium processes the personal data in accordance with the applicable laws and regulations and in accordance with its privacy policy, which can be found on the Podium website.  

Article 4.10
Camera recordings 

The Podium is entitled to make image and/or sound recordings of the Event at which the Visitor is present, prior to, during and/or after the Event. The Podium acts in accordance with the General Data Protection Regulation (AVG) by not allowing the Visitor to be identified in any way. The starting point is that a person is identifiable if their identity can reasonably be determined without disproportionate effort. 

 

CHAPTER 5 – LIABILITY OF THE STAGE AND FORCE MAJEURE 

Article 5.1
Liability of the stage 

The Visitor’s stay in the Building or the Location is entirely at his/her own expense and risk. The Podium is only liable for property damage and/or consequential loss suffered by the The Podium is only liable for the property damage and/or consequential loss suffered by the Visitor or the injury inflicted on the Visitor, which is directly and exclusively the result of an intentional act or omission or gross negligence on the part of the or gross negligence of the Podium and/or its employees. Only those damages for which the Podium which the Podium is insured, or reasonably should have been insured, will be Only those damages for which the Podium is insured, or reasonably should have been insured, will be eligible for compensation, and only for the maximum insured amount or EUR 25,000 per event. If, for whatever reason, no payment is made by the insurance, the Podium shall not be liable for any If no payment is made by the insurance for whatever reason, then the Podium’s liability is limited to an amount of EUR 25,000 per event or series of events. 25,000 per event or series of related events. 

The Podium’s liability is excluded for, among other things: 

 1. damage as a result of the actions of third parties, including persons hired by the Podium and lessees of (spaces in) the Building or the Venue and the persons hired by these third parties;
 2. damage as a result of not following instructions given by the Podium’s officials and of not observing the generally accepted rules of decency;
 3. (consequential) damage as a result of unforeseen changes in the starting and closing times of the Events to which the contract between the Podium and the Visitor relates;
 4. damage caused by other Visitors.

Article 5.2
Force majeure, illness / cancellation by the performer 

In the event of force majeure, including illness and/or cancellation of the performer(s), the Podium shall be entitled to postpone the Event to a later date or to cancel it.  

Article 5.3
Relocation of an Event 

If the Event is rescheduled by the Podium, the ticket remains valid for the new date on which the Event will take place. When relocating an Event, the Podium may also choose to provide new tickets for the Event. In that case the previously issued tickets will expire. If the Visitor cannot or does not wish to attend the Event on the new date, he/she is entitled to return his/her admission ticket to the party where the ticket was purchased and receive a refund of the admission ticket and/or other costs. This refund will only be made if the Visitor presents a valid and undamaged admission ticket to the party where the Event was to take place within twelve weeks of the date on which the Event took place. 

In the event of force majeure, only the Visitor who is a consumer and has purchased the admission ticket from the Podium or an official advance sales address will be entitled to reimbursement of the service charges. In the event of force majeure, the Podium is not obliged to compensate any other damage, not even if the Podium gains an advantage as a result of the force majeure. The Visitor cannot claim (replacement) access to another Event.  

Article 5.4
Force majeure Podium 

In addition to article 6:75 of the Civil Code, Podium is not liable for any damages suffered by the Visitor, including the refund of the ticket and/or other costs, which are the result of force majeure on the part of Podium. Force majeure also includes any circumstance beyond the control of the Podium – even if this was foreseeable at the time the agreement was entered into – which temporarily or permanently prevents fulfilment of the agreement, as well as, insofar as not already included, fire, strikes, weather conditions, government measures to prevent the spread of disease, terrorist threats and disturbances. 

 

CHAPTER 6 – COMPLAINTS 

Article 6.1
Time limit 

Complaints about the execution of the agreement between the Podium and the Visitor must be lodged with the Podium management within eight days after the execution of the agreement took place or should have taken place. If complaints are submitted after this deadline, the management of the Podium may decide not to deal with them.  

Article 6.2
Complaint unfounded if: 

Complaints and circumstances relating to the following are not possible and do not lead to any obligation for compensation on the part of the Podium: 

Complaints and circumstances relating to: 

 1. changes in the programme, including and not limited to, changes in the person(s) of performers, in the composition of the programme, the time frame of the programme and postponement of Events to another date;
 2. the quality of the performances of the Events to which the agreement between the Stage and the Visitor relates;
 3. nuisance or inconvenience caused by other Visitors or unlawful intruders, including but not limited to noise nuisance, inappropriate behaviour, theft and vandalism; in the event of repeated nuisance or inconvenience caused by certain Visitor(s) to be identified, the Podium will do everything in its power to deny these Visitors admission in the future (if necessary);
 4. nuisance or inconvenience caused by maintenance work on the Building or the Venue, and/or the consequences of such maintenance work, which could reasonably be expected at that time;
 5. nuisance or inconvenience caused by the improper functioning of facilities in the halls of the Building or the Place
 6. nuisance or inconvenience, including limited visibility for the Visitor, caused by (sound) recordings by the media and the technical facilities in the halls taken as a result;
 7. (nuisance, noise or otherwise, caused by Events taking place at the same time, including necessary actions which are required to prepare for these Events or which are connected in any other way with these Events, in other areas of the Building or the Venue
 8. the allocation and distribution of seats and/or a change in the seating plan necessitated by circumstances;
 9. i. nuisance or inconvenience, including a limited view of the stage and/or surtitles
 10. the presence or absence of surtitles, caused by the malfunctioning of the technical facilities, or the choice of the Podium to offer such facilities or not;
 11. nuisance or inconvenience caused by public transport strikes;
 12. denial of access to an Event that has already started.

 

CHAPTER 7 – RIGHTS OF THE STAGE 

Article 7.1
Invalid admission ticket in the event of violation 

Should the Visitor violate (one or more of) the provisions stated in these General Conditions for Visitors, the Visitor will be in default by operation of law without any further notice of default being required and the Company will be entitled to dissolve the purchase with immediate effect and without judicial intervention and/or to deny the Visitor (further) access to the Event, for example by invalidating the Admission Ticket, without the Visitor being entitled to reimbursement of any costs. An invalidated Admission Ticket will not entitle the Visitor to admission to the Event. 

Article 7.2
Forgery 

If there is reason to believe that an admission ticket has been forged, the Podium will be entitled to refuse the holder of the ticket admission to the Event, or any further admission, without the Visitor or the holder being entitled to claim any damages as a result.  

Article 7.3
Camera surveillance 

The Podium may use camera surveillance in the Building or at the location where the Event is organised. The camera surveillance may take place prior to, during and/or after the Event, in order to protect persons and property of the Podium and/or third parties. 

Camera images will be kept for a period to be decided by the Podium and will be made available to the police if required.  

Article 7.4
Incidental exercises and evacuation 

The Podium is entitled to adapt the (regular) opening hours to incidental exercises within the framework of the company emergency services or, in the case of a calamity, to evacuate all or part of the Building or the Venue, without the Visitor being entitled to a refund of the ticket and/or other costs and/or compensation). 

 

CHAPTER 8 – OTHER CONDITIONS 

Article 8.1
Modification of visitor conditions 

The Podium is entitled to unilaterally amend the General Visitor Conditions. In that case, the Podium will inform the Visitor of the changes in good time. If the Visitor is a natural person who is not acting in the course of a profession or business, and the alteration results in the Visitor being provided with a performance which differs significantly from the original performance, this client will be entitled to dissolve the agreement as of the date on which the altered General Terms and Conditions governing Visitors come into effect.  

Article 8.2
Other conditions 

The Podium may declare additional conditions and/or regulations applicable to these General Conditions for Visitors. The Podium is also free to declare parts of these general terms and conditions for visitors inapplicable. 

The nullity of a provision of these general terms and conditions for visitors will not affect the validity of the other provisions. 

The Podium does not accept in advance the applicability of general terms and conditions of the Visitor. 

 

CHAPTER 9 – APPLICABLE LAW / COMPETENT JUDGE 

Article 9.1
Dutch law 

These General Conditions for Visitors and the agreement between the visitor and the Podium are governed by Dutch law. 

Article 9.2
Forum Choice 

Any disputes arising from the agreement between the Visitor and the Podium will be exclusively settled by the competent court in the town where the Podium has its registered office, unless the law expressly provides otherwise. 

 

These General Terms and Conditions for Visitors were filed with the Registrar’s Office of the District Court of Amsterdam on 27 September 2021 under number 50/2021 and published on the website of the VSCD  (www.vscd.nl). 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het Nederlands Theater Festival gebruikt de gegevens die je op dit formulier verstrekt om je op de hoogte te houden van ontwikkelen omtrent het programma van het festival. Laat ons hieronder weten op welke manieren je van ons zou willen horen:

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van elke email die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via kantoor@tf.nl. We zullen jouw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website www.tf.nl voor meer informatie over onze privacypraktijken en ons privacybeleid. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen gebruiken voor de door jouw aangegeven doeleinden. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Venster sluiten