5 t/m 15 september 2024 Amsterdam
Cart
Search

Open call BNG Bank Theaterprijs 2020

23 juni 2024

Fotografie: Moon Saris

In normale tijden is de BNG Bank Theaterprijs een bedrag van € 45.000 voor een jonge maker, gekozen door een jury. Dit seizoen is alles anders. De coronacrisis sloeg in als een bom. Veel geplande producties konden niet gemaakt of getoond worden. Daarom nomineert de jury dit jaar verder geen voorstellingen, maar doet het een oproep voor inzendingen. De jury van de BNG Bank Theaterprijs roept jonge makers op om een concept in te dienen voor een voorstelling op maat van de anderhalvemetersamenleving. De reeds genomineerde producties Jezebel en Oorlog en Vrede dingen mee naar de BNG Bank Theaterprijs in 2021. Met de open-call wil de BNG Bank Theaterprijs jong talent in deze moeilijke tijden steunen. De plannen moeten passen binnen de coronaregels en uitgevoerd kunnen worden in 2020-2021. De uitreiking van deze drie stimuleringsprijzen ter waarde van elk €15.000,-  vindt plaats tijdens het Nederlands Theater Festival in september.

Dien je plan in vóór maandag 22 juni 2020 via bngbanktheaterprijs@tf.nl.

Lees hieronder verder voor meer informatie en de voorwaarden. De prijzen worden uitgereikt in september 2020 tijdens het Nederlands Theater Festival.  [Scroll down for English version]

Ondersteunen en stimuleren
De positie van de jonge theatermakers in Nederland is kwetsbaar en is er door de sluiting van de theaters niet beter op geworden. Het extra geld dat voor de cultuursector is vrijgemaakt, gaat rechtstreeks naar grotere organisaties en niet naar zelfstandige makers. Daarom wil de jury het geld van de BNG Bank Theaterprijs gebruiken om meerdere jonge makers te stimuleren. De jury is van mening dat er door de crisis geen goede selectie kan worden gemaakt van de voorstellingen van jonge theatermakers in Nederland. Daarom bedacht zij een alternatieve vorm voor de BNG Bank Theaterprijs 2020: een open call.

Voor editie 2020 doet de jury van de BNG Bank Theaterprijs een oproep aan jonge theatermakers en gezelschappen om een concept in te dienen voor een nieuwe theatervoorstelling. Het voorstellingsconcept is op maat van de nieuwe realiteit van theaters en theatermakers. Hierbij moet worden gedacht aan het protocol rondom de coronamaatregelen. Het is aan de makers om hun creativiteit te etaleren in hun concept. De jury kiest de drie meest onderscheidende plannen, die elk een stimuleringsprijs krijgen van € 15.000 (dus € 45.000 in totaal). Winnaars van deze stimuleringsprijs kunnen in de toekomst nog steeds genomineerd worden voor de BNG Bank Theaterprijs.

Voorwaarden
De regels om mee te doen met de open call zijn vergelijkbaar met die van de BNG Bank Theaterprijs.

 • Makers dienen een voorstellingsconcept in (max. 1 A4 + korte biografie + begroting) voor maandag 22 juni 2020. Half juli maakt de jury een shortlist van de ingezonden projecten bekend. Uit deze shortlist kiest de jury 3 winnaars.
 • Het gaat om een concept voor een theatervoorstelling die in seizoen 2020-2021 in productie kan worden genomen.
 • Het concept voldoet aan de veiligheidseisen rondom het coronavirus.
 • De maker heeft een sterke visie op nieuwe manieren van theater presenteren. Hierbij kan worden gedacht aan een kleinere publiekscapaciteit, minder reizen en flexibele speelperiodes op 1 locatie.
 • Het concept is flexibel en eenvoudig te presenteren en te programmeren.
 • De maker maakt een reële begroting waarin rekening wordt gehouden met variabele inkomsten uit recette.
 • Het concept neemt de Fair Practice Code in acht in relatie tot creatie en presentatie.
 • De maker van het concept is onder de 35 jaar.
 • De maker ontvangt geen meerjarige subsidie, met uitzondering van de Nieuwe Makersregeling van het FPK.
 • De maker heeft nog niet eerder de BNG Bank Theaterprijs gewonnen.
 • De maker heeft al minimaal twee voorstellingen gemaakt en gespeeld.
 • De maker is eerder met (eigen) werk te zien geweest op meerdere Nederlandse podia en/of festivals.

English version

Open Call for young theatre makers

In normal times, the BNG Bank Theaterprijs comprises a sum of € 45,000 for a young maker selected by a jury. But this season, everything is different. The coronacrisis hit like a bombshell and many planned productions could not be created or presented. So this year, rather than nominating any more performances, the jury is launching an open call.

The jury of the BNG Bank Theaterprijs is asking young makers to submit a concept for a performance that is tailor-made to the one-and-a-half-metre society. The productions Jezebel and Oorlog en Vrede, which have already been nominated, will compete for the BNG Bank Theaterprijs 2021. Through the open call, the BNG Bank Theaterprijs aims to support talented young makers in these difficult times. The plans must follow the corona regulations and should be able to be performed in 2020-2021. The three incentive awards, each comprising € 15,000, will be presented at the Dutch Theatre Festival in September.

Submit your plan before Monday 22 June 2020 via bngbanktheaterprijs@tf.nl. More information and the entry conditions are given below. The awards will be presented at the Dutch Theatre Festival in September 2020.

Support and encouragement
The position of young theatre makers in the Netherlands is vulnerable at the best of times, and the closure of the theatres has not helped. The extra funding made available for the cultural sector goes directly to the larger organisations and not to independent makers. This is why the jury wants to use the money from the BNG Bank Theaterprijs to encourage several young makers. In the jury’s opinion, the crisis has made it impossible to make a good selection from the performances by young theatre makers in the Netherlands. It has therefore devised an alternative form for the BNG Bank Theaterprijs 2020: an open call.

For the 2020 edition, the jury of the BNG Bank Theaterprijs is calling on young theatre makers and companies to submit a concept for a new theatre performance. The performance concept must be tailor-made to the new reality of theatres and theatre makers, taking account of the protocols concerning the corona measures. It is up to the makers to display their creativity in their concept. The jury will select the three most distinctive plans, each of which will receive a sum of € 15,000 (i.e. € 45,000 in total). Winners of this incentive prize may still be nominated for the BNG Bank Theaterprijs in the future.

Conditions
The rules for taking part in the open call are similar to those of the BNG Bank Theaterprijs.

 • Makers should submit a performance concept (max. 1 A4 + short biography + budget) before Monday 22 June 2020. In mid-July, the jury will announce a shortlist of the projects that have been entered. The jury will select 3 winners from this shortlist.
 • The entry should be a concept for a theatre performance that can be produced in the 2020-2021 season.
 • The concept meets the safety requirements for the coronavirus.
 • The maker has a strong vision of new ways to present theatre. These may include a reduced audience capacity, less travel and flexible performance periods at 1 location.
 • The concept is flexible, and simple to present and programme.
 • The maker draws up a realistic budget, taking account of variable income from ticket sales.
 • The concept complies with the Fair Practice Code in relation to creation and presentation.
 • The maker of the concept is under the age of 35.
 • The maker receives no long-term subsidy, with the exception of the ‘Nieuwe Makers regeling’ from Performing Arts Fund NL (FPK).
 • The maker has not previously won the BNG Bank Theaterprijs.
 • The maker has already created and presented at least two performances.
 • The maker has previously presented (their own) work at several Dutch venues and/or festivals.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het Nederlands Theater Festival gebruikt de gegevens die je op dit formulier verstrekt om je op de hoogte te houden van ontwikkelen omtrent het programma van het festival. Laat ons hieronder weten op welke manieren je van ons zou willen horen:

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van elke email die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via kantoor@tf.nl. We zullen jouw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website www.tf.nl voor meer informatie over onze privacypraktijken en ons privacybeleid. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen gebruiken voor de door jouw aangegeven doeleinden. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.

Venster sluiten